Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

Nakoľko predmetom obchodu je potravinársky tovar s obmedzenou dobou trvanlivosti, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy výlučne pri prevzatí tovaru, ak dodaný tovar nezodpovedá kvalitatívne objednanému tovaru. Bez ohľadu na opodstatnenosť reklamácie je Kupujúci povinný zachovať primeranú starostlivosť o tovar až do ukončenia reklamačného konania. Ak nezodpovedá objednávke množstvo tovaru a to tak, že Predávajúci dodal väčšie množstvo tovaru, je Predávajúci povinný bezodkladne upraviť dodávku na požadované množstvo a následne opraviť aj faktúru. resp. dodací list a daňový doklad. Prípustný váhový rozdiel s ohľadom na špecifickosť potravinárskeho tovaru je stanovený  na 10%. Ak je naopak dodané množstvo menšie ako je prípustný váhový rozdiel, je Predávajúci povinný objednávku bezodkladne doplniť bez nároku na akékoľvek poplatky alebo ďalšie podmienky.

 

V prípade, že Predávajúci uznal reklamáciu Kupujúceho ako opodstatnenú, je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní vrátiť Kupujúcemu zodpovedajúcu čiastku, a to po dohode s Kupujúcim buď bezhotovostne na účet kupujúceho. V prípade, že Predávajúci vystavil Kupujúcemu faktúru, vystaví na reklamovaný tovar dobropis. Predávajúci nie je povinný vrátiť ani pri platnom odstúpení od zmluvy Kupujúcemu náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako ani za prípadné škody, ktoré vznikli Kupujúcemu následne kvalitatívne alebo kvantitatívne nedostatočným vybavením objednávky.

V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

Tlačivo – Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru